Infoteenused

Sisekommunikatsiooni sisulooja
 • Sisekanalite arendamine (s

  üsteemse lähenemisega info kogumine, süstematiseerimine ja analüüsimine, mis viib probleemi-lahenduse väljatöötamiseni);
 • Siseveebi haldamine;
 • Siseuudiste kirjutamine;
 • Juhendid ja õppematerjalid (info kogumine ettevõtte sees, protsesside tundmaõppimine – et seejärel loogilised ja arusaadavad materjalid kasutajate jaoks luua);
 • Korrad ja reeglid uuendamine;
 • Infopoliitika ja infostrateegia loomine.
Andmekaitsespetsialist
 • Andmekaardistus ja andmeregistri kokkupanek;
 • Protsesside ja dokumentide vastavusse viimine isikuandmete kaitse üldmäärusega;
 • Riskianalüüsid, mõjuhinnang.
Karjääriinfo konsultant
 • Õpin inimest tundma 1:1 vestlustel ja aitan jõuda rahulikult ning turvaliselt iseendasse süüvides uue isikliku potentsiaali leidmiseni;
 • Toetan inimest karjääriinfo päringute tegemisel ja info otsimisel;
 • Suunan tutvuma mu oma personaalse käekirjaga loodud veebipõhist karjääriraamatukogu, kus ammutada saab uusi ideid ja vaatenurki karjääri ja professionaalsete eesmärkide ringi mõtestamiseks;
 • Toetan uute kandideerimisdokumentide koostamisel ja sõnastamisel aidates esile tuua parimad isikuomadused ja oskused uuele positsioonile kandideerimisel.

Mõned sisu kirjutamise pakettide näited, mida saab kohandada ka tõlketeenusele ENG-EE-ENG keelesuunal

etEstonian